Managing Committee

STATE VP & AVP

Mr Shamitav Jana

Mr Sharad Belsare

Mr Shinoj Joseph

Mr Amitava Guha Thakura

Mr Philip Waidande

Mr O.P. Thakur

Mr Kritik Patel

Mr Devendra Sharma

Mr Mahendra K. Desai

Mr Romi Furtado

Mr Suprio Burdhan

Mr Gajanan Shirke

Chef Kamal Aditya

Mr J.K Giridhar

Mr Prasanjit Motilal

Ms Priya Sinha

Mr Arijit Dutta

Mr Ram Das

Mr Tuhin Mukherjee

Chef Madhusudhana