Managing Committee

STATE VP & AVP

Mr Mihir Sarkar

Mr Sharad Belsare

Mr Shinoj Joseph

Mr Amitava Guha Thakura

Mr Philip Waidande

Mr O.P. Thakur

Mr Girish Aaradhya

Mr Devendra Sharma

Mr Mahendra K. Desai

Mr Romi Furtado

Mr Suprio Burdhan

Mr Ravi B

Chef Kamal Aditya

Mr J.K Giridhar

Mr Prasanjit Motilal

Ms Priya Sinha

Mr Arijit Dutta

Mr Ram Das

Mr R S Dharmendra

Chef Madhusudhana