Governing Body

Member Advisory Board

Mr Arun Nayar

Mr K B Kachru

Mr S.N. Srivastava

Mr S.K. Mohapatra

Mr Vikram Cotah

Regional Vice President

Mr Sunil Mathur

Mr Prashant Mehrotra

Mr Sumit Kant

Mr Shankar Bhardwaj

Mr Dipinder Benjamin